Sign up for the FREE newsletter with all our latest games, contests and prizes!

Three Kingdoms Online - Best Browser Game of 2009! on Facebook

Top Encourage

Diao Chan ★★★
Guan Yu ★★★
Lu Bu ★★★
Zhang Fei ★★★
Zhao Yun ★★★
Wen Chou ★★
Xiao Qiao ★★
Yuan Shao ★★
Sun Jian ★★
Sun Shangxiang ★★

Top 10 Infantry Leader
Dian Wei ★★★
Pang De ★★★
Zhao Yun ★★★
Wen Pin ★★
Xu Huang ★★
Xia Houyuan ★★
Zhu Rong ★★
Zong Ba ★
Bo Cai ★
Han Hao ★


Top 10 Cavalry Leader
Xu Zhu ★★★
Huang Zhong ★★★
Ma Teng ★★
Dong Zhuo ★★
Ma Dai ★★
Li Tong ★
Cao Xing ★
Li Feng ★
Tan Xiong ★
Gongsun Yue ★

Top 10 Siege
Lu Su ★★
Deng Ai ★★
Wei Yan ★★
Xia Houdun ★★
Yuan Shao ★★
Chen Qun ★★
Deng Ai ★★
Yu Jin ★
Mu Shun ★
Bao Long ★

Top 10 Insight
Zhao Yun ★★★
Guo Jia ★★★
Taishi Ci ★★
Xiao Qiao ★★
Yang Xiu ★★
Yang Fu ★
Yang Ren ★
Zhu Yi ★
Chen Zhen ★
Zhang Ji ★

Top 10 Replenish
Hua Tuo ★
Zhang He ★★
Taishi Ci ★★
Yan Liang ★★
Suan Jian ★★
Zhang Ti ★
Gu Yong ★
Ding Yi ★
Liu Chan ★
Fon Chou ★

Top 10 Firelord
Cao Ren ★★
Tao Jun ★
Tian Chou ★
Liu Cheng ★
Liu Dai ★
Zhu Jun ★
Sima Hui ★
Tian Kai ★
Yu Ji ★
Zhou Cang ★

Top 10 Plunder
Zhang Liao ★★★
Zhang Fei ★★★
Zhang Liao ★★★
Meng Huo ★★
Ma Teng ★★
Xia Houyuan ★★
Wen Yang ★
Zhang Mancheng ★
Wu Yan ★
Sha Moke ★

 

to be continued...

2010-04-30 11:27:39

Copyright 2009-2010 koramgame.com All rights reserved       Privacy Policy | Terms of service | About us | Contact us