Sign up for the FREE newsletter with all our latest games, contests and prizes!

Three Kingdoms Online - Best Browser Game of 2009! on Facebook

Top 10 Empty City


Zhuge Liang ★★★
Jiang Wei ★★
Xiahou Xuan ★
Lu Meng ★
Cao Zhang ★
Hu Cheer ★
Zhou Xin ★
Tao Qian ★
Chen Deng ★
Sima Zhao ★


Top 10 Iron Wall


Zhou Yu ★★★
Taishi Ci ★★
Sun Ce ★★
Xiahou Dun ★★
Da Qiao ★★
Chen Wu ★
Gao Lan ★
Pang Hui ★
Chen Yuanzhi ★
Tang Bin ★

Top 10 Sacrifice


Xu Zhu ★★★
Meng Huo ★★
Bao Sanniang ★
Jiang Qin ★
Liu Xun ★
Ma Su ★
Mang Yachang ★
Wu Tugu ★
Ma Zhong ★
Wen Hu ★


Top 10 Faint Death


Zuo Ci ★★
Zhuge Liang ★★★
Cao Ren ★★
Huang Gai ★
Ding Feng ★
Liu Zan ★
Dong Tuna ★
Lu Xiang ★
Gong Du ★
Lei Bo ★

 

to be continued...

2010-04-30 13:00:41

Copyright 2009-2010 koramgame.com All rights reserved       Privacy Policy | Terms of service | About us | Contact us